KLIMATANSVAR

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning och därför också den fråga som miljöpartiet prioriterar högst. Det gäller även på regionnivån. Kollektivtrafiken ska vara fossilfri, våra fastigheter klimatsmarta och energieffektiviserade, sjukhusmaterial med minimala utsläpp, lustgas som tas om hand och förstörs och mycket annat.
Sedan ett antal år jobbar regionen utifrån målsättningen att nå så kallad klimatneutralitet 2020. Tanken är alltså att vi redan under nästa år ska ha fasat ut direkta utsläpp av växthusgaser. Vi har kommit en lång bit på vägen, den största delen av kollektivtrafiken är fossilfri, destruktionsanläggningar för lustgas finns på plats på våra sjukhus och ett gediget arbete har gjorts vad gäller energieffektivisering.
Miljöpartiets ambitioner är förstås större än så. Vi måste också beakta de indirekta utsläppen, vårt så kallade "klimatfotavtryck" och vi måste även påverka det östgötska samhället att gå i en mer klimatsmart inriktning.
Under 2019 sattes därför ett stort arbete igång i regionen för att ta ytterligare klimatansvar. Vi kallar det för en Klimafärdplan. Hösten 2019 klubbades planen i regionfullmäktige.
  • Mer om Klimatfärdplanen HÄR
Tidig vår 2020 gick regionen med i det så kallade Linköpingsinitiativet.
  • ​Mer om Linköpingsinitiativet HÄR
Tanken är att jobba fram väldigt tydliga målsättningar för de närmaste tio åren som också innehåller metoder för att successivt nå målen. Några exempel på vad som behöver göras:
  • Medarbetarnas arbetsresor måste blir mer klimatsmarta, flygresor minimeras och bruket av videokonferenser öka.
  • Den mat som vi serveras måste få en minskad klimatpåverkan, det innebär minska köttkonsumtion och mer av närodlat och säsongsvarierat.
  • De material som används inom sjukvården måste få ett minskat klimatfotavtryck. Mer av flergångsmaterial och mer av nyare icke fossila material.