Linköpingsinitiativet

Syftet  är att bidra till att Linköping blir koldioxidneutralt 2025. Deltagande organisationer åtar sig att ha en minskande utsläppstrend av koldioxid i relativa eller absoluta tal utifrån följande principer.

Parternas åtagande

Parter som medverkar i Linköpingsinitiativets genomförande undertecknar detta samverkansavtal som reglerar respektive parts åtagande för perioden 2020-2021.

Parterna ska:

  • Fastställa tydliga och tidsatta energi- och klimatmål

  • Genomföra aktiviteter för att nå energi- och klimatmålen

  • Årligen mäta och följa upp energi- och klimatmålen

  • Aktivt delta i Linköpingsinitiativets aktiviteter

  • Vara representerad vid nätverkets omvärldsträffar två gånger per år

  • Vara representerad av ledningsfunktion vid det årliga uppföljningsmötet

  • Bidra med 10 000 kr per år för genomförande av nätverkets träffar och gemensamma aktiviteter exempelvis för lokalkostnader och externa föreläsare med mera

  • Förbinda sig att anta minst två av de utmaningar som nätverket gemensamt sätter upp