Bygg ett bättre samhälle efter corona

Coronapandemin har ställt hela världen, Sverige och Östergötland inför helt unika omständigheter. Fruktansvärda personliga tragedier av sjukdom och död inträffar dagligen och berör oss starkt. Ett stort antal företag och privatpersoner befinner sig i ett ekonomiskt mörker där ljuset i tunneln verkar avlägset.

Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att hantera en situation som kan bli långvarig, inte minst för alla anställda som varje dag gör stora insatser inom vården. Inte bara vårdpersonalen som har direkt patientkontakt utan många runtomkring som exempelvis lokalvårdare, personal som ombesörjer med mat, inköpsorganisationen, alla laboratorieanställda och många andra.

Såväl samhälle som individer behöver stå starka i sin solidaritet, omtanke och medmänsklighet. Men vi behöver också tänka om och se till att bygga ett samhälle som är bättre rustat när nästa kris kommer. Som regionpolitiker och ur ett östgötaperspektiv vill jag trycka på följande:


1. Dimensionera lager och säkra leveranskedjor. Region Östergötland hade redan innan coronakrisen påbörjat ett arbete med att se över och utveckla sjukvårdens materialförsörjning. Avgörande är att det finns centrala lager, att det finns system som signalerar när en brist uppstår, att befogenheter finns att omlokalisera produkter, samt alternativa försörjningsvägar för material. Med coronakrisen är det uppenbart att det också behövs nationella insatser som kan stödja regionerna.


2. Hållbara investeringar. Klimatutmaningen i kombination med den tilltagande arbetslösheten som en konsekvens av coronapandemin leder till den självklara slutsatsen att det är nu vi ska satsa på de viktiga och hållbara tekniksprången. Att skynda på utbyggnaden av höghastighetsjärnvägarna är en sådan satsning, snabba på omställningen från fossilberoende till förnybara energikällor en annan och för att ta ett tredje exempel så har väl aldrig tillfället varit mer gyllene än nu att på allvar använda digitaliseringens möjligheter. Jag vill också peka på ett av Östergötlands styrkeområden, nämligen logistik. Här ser jag en stark potential för länet att ligga än mer i framkant.


Agneta Niklasson (MP), regionråd

3. Klimatfärdplan. Region Östergötland har sedan i höstas en klimatfärdplan med tydliga mål fram till 2022 respektive 2025. Klimat och miljöarbete stärker i grunden samhällens och organisationers motståndskraft och ökar beredskapen vid kriser. Att hitta andra alternativ till engångsprodukter i vården skapar exempelvis mindre sårbarhet när produktion och leveranser stryps. Med robusta system för rengöring, tvätt, sterilisering av flergångsprodukter är regionen mer skyddad när störningar uppstår.

När krisen väl är över ska vi inte oreflekterat gå tillbaka till det som har varit. Vi ska tänka om och bygga ett mindre sårbart samhälle som kan hejda klimatkrisen, för våra barn och barnbarns framtid.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla