Finansplan för 2020

Koalition för Östergötland har pekat ut fyra fokusområden för de kommande tre åren för den omställning som är nödvändig för Region Östergötland:

• Nära vård – omställning mot tidiga och mobila insatser nära östgötarna

• Klimat & Digitalisering – ansvar för miljö och utveckling av smarta e-tjänster

• Kompetensförsörjning – säkra bemanningen och vårdplatserna

• Avancerad sjukhusvård – trygga högspecialiserad vård i Östergötland


Med satsningar inom dessa områden skapar vi en robust sjukvård och fortsätter arbetet med att utveckla den östgötska vården. Med resurstillskott, smartare arbetssätt och fortsatt omställning kan vi säkerställa att östgötarna erbjuds en trygg, tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. Region Östergötlands ansvar att leda det regionala utvecklingsuppdraget och vara kollektivtrafikmyndighet innebär att stärka regionens förmåga när det gäller näringsliv, forskning, mobilitet samt miljö- och klimatarbete. Det handlar om att skapa goda livsvillkor för regionens invånare, att verka för att det skapas arbetstillfällen, att säkerställa ett hållbart nyttjande av naturens resurser i Östergötland samt att göra Östergötland till en plats att trivas på, men även att verka för ett rikt kultur- och friluftsliv och ett hållbart resande. Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Prognoser visar att antalet invånare som är 80 år eller äldre i Sverige kommer att öka med 47 procent fram till år 2029. Samtidigt ökar antalet barn och unga upp till 19 år med 8 procent under samma tid medan ökningen av antalet invånare i arbetsför ålder 20-65 år förväntas bli betydligt svagare. Detta ställer stora krav från invånare på samhällets välfärdstjänster som skola, vård och omsorg.


Region Östergötland har redan idag, liksom många andra regioner, brist på personal – inte minst i de kritiska dygnet-runt-verksamheterna. Att vården utvecklas och att vi lever längre innebär också att fler äldre håller sig pigga längre och kan delta i samhällslivet på ett annat sätt än tidigare. Detta ställer också krav på att vårt arbete med att göra länet attraktivt fortsätter. Att vi som människor upplever att vi har en stimulerande och meningsfull tillvaro bidrar till att vi håller oss friska längre. Kraven från invånarna är att tillgängligheten till vården förbättras och att man snabbare ska kunna få rätt hjälp. För att möta dessa utmaningar och även i fortsättningen kunna erbjuda högkvalitativ sjukvård till våra invånare måste Region Östergötland göra en omställning.


I den budget med treårig strategisk plan som antogs i juni slog Koalition för Östergötland fast att inriktningen de kommande åren är en omställning mot Nära vård. Nära vård innebär en omställning i hela vårdsystemet med förflyttningar från slutenvård till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende samt från ett organisationscentrerat perspektiv till ett personcentrerat. Det gäller geografisk närhet, men också närhet i form av relationer och kontakter med hälso- och sjukvården, kontinuitet i mötet med vården och tillgängligheten till vård. Region Östergötland behöver även fortsätta utveckla mobila och smarta digitala lösningar.1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla