Så vill regionen utveckla kulturen i länet

Idag klubbas Kulturplanen på Regionutvecklingsnämnden. Planen är både regionens strategi för att utveckla det östgötska kulturlivet och ett underlag till Kulturrådet för att erhålla statliga medel för våra kulturinstitutioner, exvis symfoniorkestern i Norrköping eller länsmuseet i Linköping. Planen tas fram tillsammans med kommunerna, kulturskapare och civilsamhälle. Politiken styr aldrig det konstnärliga innehållet utan håller ”armlängds avstånd” och bejakar kulturens egenvärde.


Kulturplanen lyfter fram 5 strategiska prioriteringar för 2020 – 2030:


1 Främja demokrati och delaktighet

Framtagandet av Kulturplanen i sig, där processen inkluderar att samtalet om kultur breddas och delaktighet skapas. Det ger också i förlängningen en mer robust demokrati. Mer konkret finns i planen en inriktning på att stärka den digitala delaktigheten. Bland annat Regiobiblioteket har en viktig roll i detta. Insatser ska ske mot skola, kulturskola, bibliotek och fritidsverksamhet. Samverkan med andra aktörer är en nyckel till utveckling på området. Planen lyfter också fram de nationella minoriteterna och urfolkens språk och kultur.

2. Bredda deltagande och öka spridning

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Inkludering innebär ett bejakande av olikhet, fler perspektiv en strävan efter en bredare representation. Kulturlivet ska vara jämställt, även med avseende på annan könsidentitet. Tillgänglighet för personer med funktionshinder ska öka genom att verksamheter identifierar synliga och osynliga hinder och undanröjer dem. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och Barnkonventionen vara vägledande i bemötandet. Alla former av familjer ska ges goda möjligheter att delta i kulturlivet. En digital plattform för kulturutbud för barn ska utvecklas. Kulturskolans verksamhet ska fördjupas genom samarbete med kulturinstitutionerna. Konceptet kultur för äldre ska vidareutvecklas.

3. Stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Förutsättningarna för professionella kulturskapare ska vara goda i länet. Ersättningar och arvoden ska följa givna rekommendationer från branschorganisationer. Så kallade residensprogram ska utvecklas för olika konstområden, vilket ger mer kultur, ökad kvalitet och ett större utbyte. Regionen ska inspirera en medveten konst- och konstnärspolitik i kommunerna. Nya konstnärliga uttryck som digitala spel, lajv, brädspel m.m. ska uppmärksammas.

4. Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan

Regionen ska genom koordination ta ansvar för att skapa en väl utbyggd kulturell infrastruktur, exvis scener, utställningsrum, mötesplatser, ateljéer, studios m.m. Regionen ska också stimulera till ökat samarbete mellan kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet och främja att resurser kan utnyttjas optimalt. Vi vill också se stärkta strukturer för arrangörskap och ge stöd när publikunderlaget är osäkert. Ökad interregional och internationell samverkan är också viktigt.

5. Utveckla kulturens roll i samhällsutvecklingen

Regionen ser att det finns en potential för kulturen att i samverkan med folkbildning, idéburen sektor och civilsamhälle spela en roll för samhällsutvecklingen. Det kan vara saker som integration, attraktionskraft, stadsmiljöutveckling och besöksnäring. Kulturen kan också gen en extra krydda i dynamiska innovationskluster.


Läs hela Kulturplanen här


Mia Sköld (MP), ersättare Regionutvecklingsnämnden

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla